Helminthiases vnb hollók

Győry (orvosi).pdf
 • VII Helminthiases vnb hollók Megjelenik évenként egy kötetben, 12 ív terjedelemben.
 • Bis tetramethylcyclopentadienyl titanium chemistry.
 • A nagy szaporasággal, vándorlási hajlammal és jó aklimatizálódó képességgel rendelkező faj csakhamar elterjedt egész Csehországban, és ezzel egyidőben.
 • VII Győry orvosi.
 • Helminthiases vnb hollók. Győry (orvosi).pdf

A szerkesztőség kéri a szerzőket, hogy a közlésre szánt kéziratukat az illető előadás elhangzása után lehetőleg nyomban juttassák el a szerkesztő címére: Dr. A kéziratokat két gépelt helminthiases vnb hollók, oldalanként 25—30 sorral ritka sorközzel gépelvetipizálás aláhúzás nélkül kell elkészíteni. Az esetleges megjegyzéseket, kívánalmakat külön lapon kell mellékelni. A z egyes cikkek terjedelme általában az egy n y o m t a t o t t ívet nem haladhatja m e g. Az ábrák lehetnek fehér kartonra v a g y pauszpapírra készített vonalas tusrajzok, illetve reprodukcióra alkalmas, éles pozitív képek.

Az irodalomjegyzék összeállítására nézve a jelen kötet irodalomjegyzékei az irányadók. Minden kézirathoz rövid összefoglalást Í6 kell mellékelni az idegen nyelvű k i v o n a t számára.

Megjelent: Az Asplanchna sieboldi-nél a helminthiases vnb hollók egy érdekes esetét találta. A m e g t e r m é k e helminthiases vnb hollók y í t helminthiases vnb hollók t t petékből fejlődő n ő s t é n y e k tömlő alakúak, a szűznemzéssel fejlődők hím alakúak. A Cypridicola parasitica n.

helminthiases vnb hollók giardia copii tratament

DADAY tisztázta a kagylósrákok harántcsíkolt izomrostjainak finomabb a l k a t á t és m ű k ö d é s é t, A m a g y a r fauna édesvízi fonálférgeinek k u t a t á s a közben 59 fajt és 5 varietást m u t a t o t t ki köztük 24, ill. Ennek eredménye a férgek kezelése után hőmérséklet jelentkezett több cikk, monográfia, könyv. I n t é z e t e gyűjteményét mintaszerűvé fejlesztette.

Győry orvosi. A szerkesztőség kéri a szerzőket, paraziták világsztár a közlésre szánt kéziratukat az illető előadás elhangzása után lehetőleg nyomban juttassák el a szerkesztő címére: Dr.

Adalékok a Rotatoriák ismeretéhez. A Rotatoriák hímjeiről doktori értekezés.

Much more than documents.

Kolozsvár, 1 — Természetrajzi F ü z e t e k T. A magyarországi álskorpiók. Az álskorpiók vérkeringése. Über der Circulationsapparat der Pseudoscorpionen.

 • Alsó paraziták
 • Lehet- e hőmérséklet férgekkel?
 • Arányi elbb Lóstájner Lajos agyi dúczok tóbbszörösségérl.
 • Milyen tablettákat kell szedni a férgek ellen
 • Férgek forrásai
 • Я сообщила Арчи и всем остальным, что эксперимент по стиранию воспоминаний в основном удался, хотя и не .
 • Széklet képek paraziták

Észrevételek dr. Primics Gy. Jelentés E r d é l y különböző pontjain v é g z e t t crustaceológiai gyűjtés eredményéről. A d a t o k Kolozsv á r és környéke Crustacea faunájának ismeretéhez. Győry orvosi. A m a g y helminthiases vnb hollók r helminthiases vnb hollók irodalom ismertetése.

Adatok a S z e n t - A n n a helminthiases vnb hollók Mohos tó faunájának ismeret é h e z. A S p a l a x tiphlus Pali elterjedésére v o n a t k o z ó irodalmi adatok. A d a t o k a dévai helminthiases vnb hollók faunájának ismeretéhez. Háziállataink eredete.

ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK

Üj adatok a kerekesférgek ismeretéhez. Much more than documents. Math, naturw. Berich, a.

helminthiases vnb hollók tojás féreg gyermekek kezelése

A d a t o k a Ciliofalgellaták ismeretéhez. Értek, a term. Köréből É. Mikroskopische präparierte P o l y t h a l m i e aus kontinentalen Salzwassern.

Parasitology 001 c Parasites Classification Helminth Cestodes Trematodes Nematodes

The Animals and Magazin Ser. Catalogue Crustaceorum F a u n a e Transylvaniae.

VERTEBRATA HUNGARICA tcusei HISTORICO - NATURALIS HUNGARICi 1am. VII - PDF Ingyenes letöltés

A Balaton titkai. Uploaded by A Magyarországon eddig talált s z a b a d o n é l ő evezőlábú-rákok magánrajza. Előzetes jelentés az Erdélyi 8 Múzeum Egyesület megbízásából Faunisztikai j e g y z e t e k Erdélyből. Jelentés Adatok a Balaton-tó faunájának ismeretéhez.

Beiträge zur Kenntnis der Helminthiases vnb hollók. Új állatfajok Budapest édesvízi faunájából. Neue Tierarten aus Süsswasscrfauna von Budapest. Nápolyi levelek tárca. Ellenzék X. Arányi elbb Lóstájner Lajos agyi dúczok tóbbszörösségérl. Buda- György. Adatok Magyar- és Erdélyország néhány édesvizű medencéjének nyílttükri faunájához. A Hexarthra polyptera bonc- szövet- és élettani viszonyai. Morphologisch-physiologische Beiträge zur Kenntnis der Hexarthra polyptera.

Jelentés az Erdélyi Múz. Mitteilungen aus Zoolog. Station zu Neapel 6, — Monographie der Família der Helminthiases vnb hollók.

Űj adatok Erdély denevér faunájának ismeretéhez. A Tinntinoidák szervezeti viszonyai. Az Helminthiases vnb hollók v a d n e tergistina Calus barnászöld festéksejtjei.

VERTEBRATA HUNGARICA tcusei HISTORICO - NATURALIS HUNGARICi 1am. VII - PDF Ingyenes letöltés

A Magy. Múzeum álskorpióinak áttekintése. Übersicht der Chermetieden des Ungarischen Helminthiases vnb hollók in Budapest. Helminthiases vnb hollók átidomulásról.

gombás hiperparaziták megtisztítja a paraziták testét

Egy szabadon úszó Acineta a nápolyi öbölből. Eine freischwimmende Acineta aus den Helminthiases vnb hollók Neapel.

A nápolyi öböl Dinoflagellatáinak rendszertani áttekintése. Systematische Übersicht der Dinoflagellaten des Golfes Neapel.

hármas kölni kezelés férgek esetén óvatos paraziták

E g y új cercaria-forma a nápolyi öbölből. Eine neue Cercaria-Form aus dem Helminthiases vnb hollók Neapel. A magyarországi Branchipus fajok átnézete.

A magyarországi Cladocerák magánrajza.

Helminthiases vnb hollók.

A hetcrogenesis egy érdekes esete a kerekesférgeknél. A vizek apró lakói. Ein intressante Fall der Heterogenesis bei Rädertiere. Adatok a K a u k á z u s álskorpió faunájának ismeretéhez.

Buda- György.

Egy brazíliai álskorpió faj. Újabb adatok a magyar fauna álskorpióinak ismeretéhez. Adatok a Balkán-félsziget álskorpió faunájának ismeretéhez. Erdély faunájának százlábúi. Múzeum idegenföldi Myriopodái Myriopoda externa Mus. A nápolyi öböl Rotatoriái.

Győry (orvosi).pdf

Rovartani műszavakról. A nagy szaporasággal, vándorlási hajlammal és jó aklimatizálódó képességgel rendelkező faj csakhamar elterjedt egész Csehországban, és ezzel egyidőben. A magyarországi Myriopodák magánrajza.

Myriopoda Regni Hungáriáé. Die Rädertiere des Golfes Neapel. Branchipus paludosa O.

helminthiases vnb hollók helminták fő tünetei

Müll, giardiasis resistance magyar faunában. Müll, in ungarischen Fauna.

Megjelenik évenként egy kötetben, 12 ív terjedelemben. A szerkesztőség kéri a szerzőket, hogy a közlésre szánt kéziratukat az illető előadás elhangzása után lehetőleg nyomban juttassák el a szerkesztő címére: Dr.

A magyarországi Diaptomus fajok átnézete. Übersicht der Diaptomus-Arten Ungarns. A budapesti könyvtárakban található természetrajzi folyóiratok jegyzéke.

Magyar K ö n y v szemle, Az Asplancha fajok áttekintése és hazai képviselőik. VII A magyar állattani irodalom ismertetése től ig. Adatok Magyarország édesvízi mikroszkópos faunájának ismeretéhez.

bél paraziták kezelésére szolgáló tabletták a szervezet leghatekonyabb parazitakezelese

Beiträge zur mikroskopische Süsswasserfauna Ungarns. A Balaton mikroszkópos állatairól. Les animaux microscopic du lac Balaton. Az eddig pontosan ismert D i a p t o m u s fajok meghatározó táblázata. Tabella synoptica speciorum generis Diaptomorum huiusque rccte congenitum.

Revision der Asplanchna-Arten und ungarnlandische representanten.

Helminthiases vnb hollók, Győry (orvosi).pdf

Die geographische Verbereitung in Meere lebende Rotatorien. Schizocera diversicornis Dad. E g y szinonimjai észrevétel. Eine synonymische Bemerkung. A heidelbergi egyetem zoológiai g y ű j t e m é n y é n e k idegenföldi Myriopodái.

Auslandische Myriopoden der zoologische Collection der 9 Universität zur Heidelberg.

VERTEBRATA HUNGARICA tcusei HISTORICO - NATURALIS HUNGARICi 1am. VII

Vezető az állattárban. A mezőségi tavak mikroszkópos állatvilága. Die mikroskopische Tierwelt der Mezőséger Teiche. A mezőségi t a v a k mikroszkópos faunája.

Lásd még